نکاتی در خصوص ساخت آبنما

در شهر های بزرگ بهتر است حدود ۲۵ درصد از مساحت کل پارک و یا فضای سبز به آب و ابنماها اختصاص داده شود.
آبنما بر حسب شرایط محیطی ،توپوگرافی زمین و هدف هایی که از ایجاد آبنما در هر مکان وجود دارد،همچنین اکثریت افراد مخاطب از نظر فرهنگی ، اجتماعی و گروه سنی ساخته شود.

Read more