آشپزخانه رستوران

ويژگي هايي که آشپزخانه رستوران را تکميل ميکند: ۱-طراحى ارگونومى: در طراحي ارگونومي مناسب حركت كاركنان آشپزخانه را هنگام كار در آشپزخانه به کم

Read more