باغ صخر ه ای

با قرار دادن چند سنگ در وسط یک محوطه چمن یا گلکاری بدون در نظر گرفتن شیب و جنس سنگ ها و بافت گیاهان نمی توان آن را باغ صخره ای دانست.قرار دادن سنگ ها در محوطه بدون در نظر گرفتن ارتفاع نهایی گیاهان و پابلندی و پا کوتاهی و عادت رشد ثمره ایی جز پنهان کردن سنگ ها در پشت گیاهان نخواهد داشت. رز دست پروده بشر در علم اصلاح نباتات است از طرفی سنگ یک منظر کوهستانی است در نتیجه باید دانست که در منظر سازی هر چقدر هم که گیاه زیبا باشد در هر جا مناسب نیست. درک طبیعت و هماهنگی عناصر اصلی یعنی آب, سنگ ,گیاه و رعایت تناسب و همخوانی آنها همانطور که در طبیعت هستند الفبای طراحی فضای سبز و خصوصاً باغ صخره ایی است.
باغ صخره ای را می توان در هر م