باغ ژاپنی

۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]

یکی از زیباترین پارک های تماشایی  و ظریف دنیا باغ ژاپنی است که اکثر کشورها نمونه ای ازان را می سازند.

باغ های ژاپنی باغ های سنتی هستند که بیش ازدو هزار و پانصد سال قدمت داشته و جهت ایجاد منظر طبیعی بسیار زیبا، به مرور زمان حالتی انتزاعی پیدا کرده اند.

در این با غ ها طبیعت و معماری در برابرهم گرفته اند بلکه در کنار یکدیگر و مکمل هم پیشرفته اند.

در گذشته ثروتمندان  و رهبران مذهبی و فرمانروایان سعی کرده اندزیباترین پدیده های طبیعی را در اطراف معابد یا قصر خود داشته باشند که این خود نشان دهنده گرایش فطرت انسان به طبیعت است، لذا تعدادی از هر نمونه گیاه زیبا و داروئی را همراه با آبگیر،جوی،فانوس و پل کوچک با نظم و ترتیب در باغ های قصر خود احداث و با سنگ کاری جوی ها،معابر و پل ها با قلوه سنگ بر زیبایی باغ می افزودند و رهبران مذهبی به مریدان دستور می دادند تا اطراف معابد را مشجر کنند.

گل ها و گیاهان مینیاتوری نیز جایگاه خاصی در با غهای ژاپنی دارند و هم اکنون که روی ژن  گیاهان تحقیقات علمی انجام و در علم بیوتکنولوژی گیاهی نیر نمونه های جالبی از رز مینیاتوری و گل ها و درختان ظریف و کوچک پرورش می دهند و درختان بن سای که چینی ها و ژاپنی ها سالیان سال و گاهی نسل ها روی آن کار کرده اند در این باغ ها به چشم می خورد.

باغ ژاپنی