اهمیت افزایش سطح فضای سبز

فضای سبز ۱-تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن ۲-کنترل تشعشعات و بازتاب نور ۳-کنترل ترافیک ۴-کنترل باد ۵-تولید فیتونسید گیاهان:براساس بررسی دانشمندان علم

Read more