اهمیت افزایش سطح فضای سبز

۱-توید اکسیژن و جذب دی اکسیدکربن ۲-کنترل تشعشعات و بازتاب نور ۳-کنترل ترافیک ۴-کنترل باد ۵-تولید فیتونسید گیاهان:براساس بررسی دانشمندان علم محیط زیست درختانی

Read more