چمن کاری

مراحل مختلف چمن کاری بصورت زیر است:

۱-آماده کردن زمین

اگر زمین چمن پستی و بلندی داشته باشد احتیاج به تسطیح دارد زیرا در صورت عدم تسطیح در قسمتهای گود آب جمع شده که موجب خفگی چمن می شود و در قسمتهای بلند نیز به علت نرسید ن آب، چمن کاملاٌ خشک می شود.

۲-نحوه کاشت بذر چمن

هنگام کاشت بذر باید توجه کرد که توزیع آن به صورت یکنواخت باشد تا چمن یکدست سبز شود.کاشت بذر نباید در روز طوفانی صورت گیرد.کاشت بذر به دو صورت می باشد. کاشت با دستگاه بذر پاش و کاشت دستی با پاشش بذر .ابتدا زمین باید به چند قطعه مساوی تقسیم شود و بذر را نیز متناسب با قطعات تقسیم  و هر قطعه بدر پاسی می شود.

۳-مراقبت زراعی چمن

آبیاری:بعد از بذر پاشی بارانی صورت می گیرد. ودر آبیاری باید تا عمق ۱۰-